Dostihový chrtík a tituly

Důležité zkratky, které se v citacích objeví :-):
Mezinárodní dostihový řád (MDŘ) sjednocuje podmínky dostihů a coursingů v rámci FCI.
Národní dostihový řád (NDŘ) doplňuje a upřsňuje MDŘ v rámci akcí konaných v ČR.
Dostihová a coursingová komise ČMKU dále jen DaCK.


Podmínky získání licenční karty - Dostihové licence
Podmínky získání licence upravuje NDŘ a podmínky se mohou v rámci jednotlivých států mírně lišit. Stejně tak některé státy vydávají zvlášť coursingové a zvlášť dostihové licence.
V ČR je licence jednotná a platí jak na coursing tak na dostihy, kdy licenční běhy se mohou absolvovat na obou akcích.
Jde o úspěšné splnění jednoho solo běhu a dvou společných běhů (na dráze nejméně 3 jedinci a na coursingu 2 jedinci), licence musí být plněny na území ČR. Údaje o splněných (nesplněných) licenčních bězích se zaznamenávají do tréninkové karty. Tréninkovou kartu si buď můžete zakoupit na některé z drah a nebo si jí vytisknout ze stránek coursingových či dostihových klubů. Licenční běhy lze absolvovat od 12měsíců věku.
Při plnění licenčích běhů musí pes startovat se startovní dečkou/dresem. Na dostihové dráze také z boxu, na coursingu tzv. z ruky. Dle nového MDŘ Italský chrtík musí mít košík, některé národní svazy na národních akcích povinný košík pro chrtíky vyjmuli, ale v CZ košík mít musí vždy.
Dečka na coursingu je buď červená nebo bílá bez čísla.
Dečky na dostihu jsou s čísly 1 - 6 (červený dres s bílou 1, modrý dres s bílou 2, bílý dres s černou 3, černý dres s bílou 4,žlutý dres s černou 5, pruhovaný dres s červenou 6)


Každý chrtík musí také projít přeměřením kohoutkové výšky. Nejdříve je možné zúčastnit se oficiálního měření od 12 měsíců věku. Toto měření je platné do konce sezony, kdy dosáhne chrtík věku 2 let. Poté musí chrtík na další, poslední kontrolní měření. Vše je zapsáno do tréninkové karty a následně potom do karty licenční.

Na závodech startuje chrtík dle výšky v kategorích:
- klasik do 38 cm
- sprinter do max 41cm. Pokud je chrtík vyšší než povolených 41cm, tak jeho zařazení do další „nadsprinterské“ kategorie určuje každý z členských států FCI rozdílně

Dalšími kategoriemi na dostizích jsou:
- běhy mladých a ty může chrtík absolvovat od 12 do 18 měsíců, kterému doposud nebyla vydána licence a běží na tréninkovou kartu. Podmínky uvádí pořadatel závodu.
- kategorie senior od 6 let věku chrtíka. Posledním rokem, kdy smí chrtík na dráze závodit je sezona, ve které dosáhne věku 8 let. Poté si už jen užívá zaslouženého odpočinku.

Licenci je možné vydat až po úspěšném splnění licenčních běhů a dovršení 15 měsíců věku. Vydává jí dostihová a coursingová komise (DaCK) spadající pod ČMKU.


Tituly DOSTIHY ČR:
Mistrovské tituly jsou: Mistr ČR na krátkou trať, Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy. Titul mistra získá vítěz ve své kategorii. V případě mix běhu se mistrovské tituly udělují za každé pohlaví zvlášť. Titul zaznamenává pořadatel na žádost majitele psa do průkazu původu psa. Každý titul se zadává jen jednou za kalendářní rok.
Dostihový vítěz roku (příslušného roku) se uděluje v kategoriích dospělí a sprinter za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích dostihů. Body za umístění se přidělují podle doběhu chrtů ve finále. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.

Tituly COURSING ČR:
Mistrovské tituly jsou: Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy. Titul mistra získává vítěz ve své kategorii. V případě mix běhu se mistrovské tituly udělují za každé pohlaví zvlášť. Mistrovský titul lze udělit pouze psovi, který dosáhne nejméně dvou třetin z možného celkového počtu bodů. Každý titul se zadává jen jednou za kalendářní rok.
Coursingový vítěz roku (příslušného roku) se uděluje v kategoriích dospělí a sprinter za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích coursingů. Body za umístění se přidělují podle výsledného pořadí. Titul může získat pouze pes, který startuje pod licencí ČMKU.


Pracovní šampionáty ČMKU
Šampion práce ČR
Dostihový šampion ČR
Coursingový šampion ČR
Šampion krásy a výkonu ČR
čekatelství na tyto šampionáty je podmíněno udělením CACT, případně absolvováním výstav.
Veškeré podmínky udělení obsahuje NDŘ.

Klubové šampionáty
Každý klub má možnost udělovat vlastní klubové tituly jako např Šampion pro krásu a výkon KCHCH, Coursingový šampion KCHICH, Mistr Kolínské dráhy, Oblastní šampion pro krásu a výkon dostihový dráhy Kolín atd...
Podmínky udělení těchto titulů se mohou měnit a je dobré si je zjistit u pořadatelů a u některých klubů je potřeba být členem pro získání titulu.
Zkratky KCHICH - klub chovatelů italských chrtíků, KCHCH - klub chovatelů chrtů


FCI tituly

Mezinárodní dostihový šampion
"Champion International de Course – C.I.C" lze získat za následujících podmínek:
Ve věku minimálně 15 měsíců musí pes získat nejméně 3x CACIL nebo 2 x CACIL a 2 x res. CACIL ve dvou různých zemích dvěma vítězstvími v mezinárodních dostizích nebo coursingu pod patronací FCI. Od prvního a posledního uděleného titulu CACIL musí uplynout nejméně 12 měsíců a jeden den.
Ve věku minimálně 15 měsíců nesmí pes získat nižší hodnocení než "velmi dobrý" a to od dvou různých rozhodčích na dvou mezinárodních výstavách pod patronací FCI. Nejméně jedno z těchto dvou hodnoceních musí získat před udělením prvního CACILu.
Je-li na startu jednoho plemene nejméně 6 psů a 6 fen, získává titul CACIL pes i fena. Je-li na startu v jednom pohlaví méně než šest psů, běží psi a feny společně (mix běh) o jeden titul CACIL. Pokud je na startu jednoho plemene méně než 6 jedinců, CACIL se nezadá.

Mezinárodní šampion pro krásu a výkon

"Champion International de Beauté et Performace – C.I.B.P" lze získat za následujících podmínek:
Musí získat 3x CACIB nebo 2x CACIB a 2x Res.CACIB, a to ve dvou různých zemích (od dvou různých národních organizací) a zároveň minimálně od dvou různých rozhodčích.
Doba mezi získáním prvního a posledního CACIB/Res.CACIB musí uplynout nejméně 12 měsíců a jeden den.
Pes se musí zúčastnit alespoň 3 CACIL akcí (dostihů či coursingů), a musí získat minimálně 1x CACIL nebo 2x Res. CACIL.

Dostihový Mistr Světa FCI
Mistrovství světa je pořádáno vždy jednou za dva roky a titul může získat jen vítěz v kategorii, kde startovalo nejméně 6 psů.
Pokud na startu není min 6 psů a 6 fen běží se mix a titul získá jen jeden z pohlaví!

Dostihový Mistr Evropy FCI
Mistrovství Evropy je pořádáno vždy jednou za dva roky a titul může získat jen vítěz v kategorii, kde startovalo nejméně 6 psů.
Pokud na startu není min 6 psů a 6 fen běží se mix a titul získá jen jeden z pohlaví!

Coursingový Mistr Evropy FCI
Mistrovství Evropy je pořádáno každopročně (Mistrovství světa v coursingu není) a titul může získat jen vítěz v kategorii, kde startovalo nejméně 6 psů.
Pokud na startu není min 6 psů a 6 fen běží se mix a titul získá jen jeden z pohlaví!

Cdl sprinter šampion FCI
Je titul, který je udělován jen pro kategorii sprinter (italský chrtík, vipet) a to v případě, že na Mistrovství světa či Evropy (dostihy a coursing) je tato kategorie otevřena. Titul může získat jen vítěz v kategorii, kde startovalo nejméně 6 psů.
Pokud na startu není min 6 psů a 6 fen běží se mix a titul získá jen jeden z pohlaví! Tedy Mistrům světa a Evropy v kategorii sprinter se prostě jen jinak říká :-)


Mezinárodní pracovní certifikát pro vstup chrtíka do třídy pracovní
Pokud chce majitel přihlásit chrtíka na mezinárodní výstavu (CACIB) do třídy pracovní, musí mít nejprve vystaven pracovní certifikát.
Certifikát lze vystavit chrtíkovi, který se zúčastnil 4x CACIL dostihu nebo coursingu v období delším než jeden rok a jeden den. Z toho se 2x musí umístit v první polovině startujících, u coursingu musí získat nejméně 2/3 maximálního počtu bodů.
Certifikát vystavuje Dostihová a Coursingová komise ČMK na základě kopie licenční karty, kde jsou zapsány CACILové dostihy, nebo coursingy s vyznačeným počtem psů na startu a s výsledky chrtíka.